Åp 14:6-7: Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.  7 Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!»

Når teksten gir oss imperativene «Frykt Gud og gi ham æren» er det fordi timen er kommet for at han skal holde dom. De fleste tenker på dommen som en enkeltstående hendelse, men vi skulle heller tenke på dommen som en prosess. Dommen i Åpenbaringsboken har tre separate stadier:

1. Før det andre komme av Kristus (Åp 14:6-7)
2. I de tusen år med Kristus (Åp 20:4-6)
3. Etter de tusen år med Kristus (Åp 20:13-15)

I denne diskusjonen vil vi kun se på dommen før Kristus andre komme. Da må vi tilbake til 1 Mosebok for litt bakgrunns informasjon. Du kan spørre hvorfor det? Grunnen er enkel. Den første engels budskap referer til begynnelsen, til Gud som skaper av himmel og jord, hav og kilder.

Menneskets opprinnelse
1Mos 2:7 (Jes 64:8): Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.

Den fysiske kroppen ble først skapt av jord fra marken. Deretter blåste Gud livspusten inn i hans nese. En livgivende kraft, en elektrisk kraft om du vil. Hjernen, som behandler og lagrer informasjon som kommer fra kroppens fem sanser, er også satt sammen av jord fra marken og var ikke i funksjon før livspusten bli gitt. I livsløpet skaper en person sin karakter og identitet gjennom hva som kommer inn. Du er hva du tillater å komme inn gjennom de fem sansene. Adam f.eks levde i 930 år. Hadde han en annen karakter og identitet ved slutten av livet enn ved begynnelsen? Helt klart. Han hadde gjennom livet blitt påvirket og utviklet av hva han slapp inn til seg gjennom de fem sansene.

Hva skjer ved Døden?
Fork 12:7:  før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den. Ved døden blir kroppen med sin hjerne koblet fra og går i oppløsning. Men hva skjer med vår personlige identitet som vi formet mens vi levde? Hva skjedde f.eks med Adams personlige identitet som han hadde utviklet over 930 år? Du vil kan hende mene at dette er et underlig spørsmål, men jeg stiller det av helt spesielle grunner som du vil se etterhvert. Faktum er at mens Adam levde, gjelder oss også, ble det i himmelen gjort en pinlig nøyaktige nedtegnelser av hans aktiviteter, tanker og holdninger. Ved hans død var det i de himmelske bøker en komplett biografi av Adam. Men er det støtte for dette i bibelen? La oss se på flere tekster som beskriver dommen og hva som er skrevet ned i de himmelske bøkene.

En komplett biografi fra innside til utside er bevart i himmelen.
Handling: 2Kor 5:10: For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt. La meg spørre, har Gud en nedtegnelse over alt vi foretar oss gjennom livet? Helt klart. Vi skal dømmes etter våre gjerninger. Hva med våre ord? Se Matt 12:36-37: Det sier jeg dere: Hvert unyttig ord menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. 37 Ja, etter dine ord skal du kjennes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig.» Som vi kan se, alle våre ord er nedtegnet i himmelen. Men hva med det vi gjør i det skjulte? Fork 12:13-14: Til sist kan det hele samles i dette: Frykt Gud, og hold hans bud! Det bør alle mennesker gjøre. 14 For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Åp 20:12-13: Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Legg merke til at det er bøker i flertall. Disse bøkene referer til våre komplette biografier, om du vil, av våre liv. I disse bøkene har Gud bevart alle menneskers personlige identitet og biografi, både for levende og døde. La meg illustrere dette:

Jesus er personlig til stede i himmelen, men på jorden er Han skrevet om i 66 bøker. Jesus er Guds Ord i person, men Han er også Guds skrevne Ord. Vi er personlig tilstedeværende på jorden, men i himmelen er vår personlige identitet bevart i bøker. De himmelske bøkene inneholder en komplett biografi: Vår gjerning, vært ord, vært motiv, alle tanker, alle følelser, selv alle muligheter til å gjøre godt som vi ikke dro nytte av. Det er en komplett oversikt over våre liv fra inside til ytterside! Gud har en kopi av meg i himmelen, i skriftlig form, mens jeg personlig er på jorden.

Bibelen forteller at oversiktene er nedfelt i bøker, men jeg er overbevist om at om Gud snakket med en profet idag ville han/hun snakke om video, pc, nettbrett m.m. Når bibelen beskriver bøker, flertall, henviser den til våre biografier. Men bibelen nevner også en bok, entall. Betydningen av den skal vi nå se på.

Innholdet i Boken (entall)
Fil 4:3: Og så ber jeg deg, du som med rette heter Synzygus, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og de andre medarbeiderne mine, de som har sine navn skrevet i livets bok. Denne boken inneholder navn. Ikke biografier.

Åp 3:5: Ja, den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler.

Åp 13:8: Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.

2Mos 32:31-33: Så gikk Moses tilbake til Herren og sa: «Å, dette folket har gjort en stor synd! De har laget seg en gud av gull. 32 Å, om du ville tilgi dem deres synd! Kan du ikke, så stryk meg ut av boken som du skriver i!» 33 Da svarte Herren: «Den som synder mot meg, stryker jeg ut av min bok.

Dan 12:1: På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken.

Ser vi forskjellen på «bøker» og «boken». «Bøkene» refererer til Guds komplette biografi av hvert menneske, mens «boken» referer til de som er frelst i Jesus Kristus og fått navnet sitt skrevet i livets bok. La oss se på flere detaljer i forhold til dommen.

Alle mennesker må møte for Kristi domstol
2Kor 5:10:  For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt.

Dommen er i himmelen
Dan 7:9-10: Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. 10 En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja, titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Hvem er den gamle av dager? Det er Gud. Hvilke bøker ble åpnet? Våre biografier. Hvor er retten satt? I himmelen hvor Gud bor. Dommen er før prøvetiden avsluttes og Kristus annet komme. Dommen pågår mens evangeliet blir forkynt og tilslutt kommer Jesus. Se Åp 14:6-7: Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.  7 Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!»

Dommens belønning vil bli gitt når Jesus kommer
Matt 16:27: For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Belønningen blir gitt når Jesus kommer, dommen gjennomføres før han kommer. Åp 22:12: Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Hvor er de som døde rettferdig til Jesus kommer med sin belønning?
Det er en nær sammenheng mellom dommen og de dødes tilstand. Missforstår du de dødes tilstand vil du ikke forstå dommen og missforstår du dommen vil du ikke kunne forstå de dødes tilstand. La oss se på Joh 5:28-29: Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Hvis de død er i graven fram til Jesus kommer tilbake, hvordan kan de da stå fram for Kristus dom i himmelen før Kristus kommer tilbake? Hvordan kan et levende individ stå fram for Guds dom i himmelen? Da må vi forstå det vi startet med i denne artikkelen. Vår ånd er mer enn evnen til å puste og den elektriske kraften, den inneholder også vår karakter og biografi som Gud bevarer i himmelen. La oss se på noen tekster.

Luk 8:52-56: Alle gråt og jamret over henne. Men han sa: «Gråt ikke! Hun er ikke død; hun sover.» 53 De bare lo av ham, for de visste at hun var død. 54 Men han tok henne i hånden og ropte: «Barn, stå opp!» 55 Da vendte livet tilbake, og med en gang reiste hun seg opp. Og han bød dem gi henne noe å spise. 56 Hennes foreldre ble ute av seg av undring, men Jesus forbød dem å fortelle noen det som hadde hendt.

Apg 7:57-60: Men da skrek de høyt og holdt seg for ørene, og alle som en stormet de mot ham. 58 De drev ham foran seg utenfor byen og steinet ham. Vitnene la klærne sine ved føttene til en ung mann som hette Saulus. 59 Mens de steinet Stefanus, bad han og sa: «Herre Jesus, ta imot min ånd.» 60 Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme: «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Med disse ord sovnet han inn i døden. Stefanus gir opp sin personlig ånd, noe også Jesus gjør. Luk 23:46: Og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. Da Jesus stod opp fra de døde husket han noe fra før han døde? Husket han disiplene og dere navn? Husket han hvem som hadde bedratt ham? Husket han at Peter hadde fornektet ham? Klart han gjorde det. Hvorfor? Fordi Gud hadde en komplett nedtegnelse av Jesus karakter og biografi, som en del av Jesus ånd. Når livet kom tilbake var denne nedtegnelsen med.

Fra Maranata en bok av Ellen White
Vore personlige træk bliver bevaret i opstandelsen, men ikke de samme stofpartikler eller den samme materielle substans, som blev lagt i graven. Guds underfulde gerninger er en hemmelighed for mennesker. Anden; menneskets karakter, er vendt tilbage til Gud og bliver bevaret der. I opstandelsen har ethvert menneske sin egen karakter. Gud vil til sin egen tid opvække de døde og på ny give dem livsånde og befale de tørre ben at leve. Den samme skikkelse vil træde frem, men den vil være fri for sygdom og enhver skrøbelighed. Den lever på ny og bærer de samme personlige træk, så en ven kan kende sin ven. Ingen af Guds love i naturen vidner om, at Gud giver et legeme de samme stof partikler tilbage, som det bestod af, før døden indtrådte. Gud vil give de retfærdige hensovede et legeme, som behager ham. (Side 301)

Job 19:25-27:  Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. 26 Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. 27 Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel! Vi skal alle være oss selv og ingen andre når Jesus kommer tilbake. Det er jeg som skal få se Jesus ikke en annen utgave av meg selv.

En sannhet også om de syndige etter tusenåret. De som døde i synd vil gjenoppstå til dommen med sin syndige karakter. Der er konger og hærførere som erobret riker, dristige menn som aldri tapte et slag, og stolte, ærgjerrige krigsmenn som fikk nasjoner til å skjelve. De er ikke blitt forandret i døden. Når de kommer opp av graven, fortsetter tankene i de samme baner som da de døde. De har den samme erobringslyst som da de falt. GC 664 Kapittel 42. Hvorfor har de den samme karakteren som før de døde? Fordi Gud ikke bare gir tilbake livsgnisten men også deres karakter når de gjenoppstår.

La meg illustrere selve dommen med en kjent begivenhet. Mordet på President Kennedy er en god illustrasjon. Når du ser det korte videoklippet av president bilen i Dallas, er president Kennedy levende eller død? Han er levende men du ser videoklippet etter at han er død.

Når Gud bringer ut de dødes livs bøker for dom, er de døde levende i bøkene. Bøkene ble skrevet mens de levde, men bøkene (eller dvd ene om du vil) blir undersøkt etter deres død. På den måten vil de døde fremstå levende foran Jesus i dommen. La oss lese Rev 20:11-12 (denne teksten gjelder for de tusen årene jorden ligger øde etter at Jesus har kommet tilbake og referer til dommen over de som ikke døde i Kristus, men prinsippet er det samme som dommen før Kristus annet komme): Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

Vi vil bli dømt etter Guds lov. Jak 2:12: Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve, i ord og gjerning. Alle har brutt loven og er derfor skyldige. Rom 3:10, 20,23: For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. 23 for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Rom 6:23:  Syndens lønn er døden.

Satan står som aktor og har rett med hensyn til vår synd. Sak 3:1: Deretter lot han meg se øverstepresten Josva, som stod for Herrens engel, mens Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Hvis Jesus dømte oss etter våre gjerninger ville vi alle bli fortapt. Hvordan kan vi da stå foran dommen med sterk frelses visshet? Jesus levde det perfekte livet vi skulle ha gjort, og han døde i vårt sted.

1Pet 1:18-20: Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.

Vi har en advokat sammen med Faderen, Jesus. Hvis vi bruker Jesus som vår advokat, vil Hans rettferdighet bli tildelt oss i stedet for vår egen urettferdighet. Om våre synder har kommet inn i Helligdommen gjennom Hans blod via omvendelse, tilståelse og tillit i Ham, vil Gud akseptere Hans liv for vårt.

1Joh 2:1: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

Vi må tilstå våre synder og Han vil tilgi oss. For å kunne tilstå må vi først bli omvendt og for å bli omvendt må vi se at våre synder er vonde og være villig til å forlate dem. Kun når vi kommer til Kalvary ser vi hvor vonde våre synder er.

1Joh 1:9: Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

De som i dommen før Kristi annet komme er funnet å være i Kristus vil oppstå når Jesus kommer tilbake og få sin belønning. I dommen, når bøkene åpnes, vil det bli avklart hvem som virkelig har omvendt seg og gitt opp sitt syndige liv. Det er mange gode kristne. I dommen vil det komme fram om de er like gode som det ser ut til. Hensikten med dommen er ikke å overbevise Gud om at vi er i troen på Jesus. Gud vet alt, også hvem som er rettferdig i Kristus. Hensikten med dommen er å vise for universet hvem som genuint har omvendt seg.

Når jeg står foran Gud i dommen og bøkene blir åpnet og det viser seg fra nedtegnelsene at jeg ble omvendt og tilstod mine synder, at jeg ba om Jesus rettferdighet, at mitt gamle jeg døde i dåpen og jeg stod opp til et nytt liv hvor jeg hatet synd og elsket frelseren. Da vil mitt navn bli værende i livets bok og jeg vil være nedtegnet i livets bok på grunn av Jesus rettferdighet i mitt sted.

1Tess 4:15-18: Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. 16 For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. 17 Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. 18 Trøst da hverandre med disse ord! Når ble det avklart hvem som døde i Kristus? Det ble avklart i dommen før Kristus kommer tilbake. I livets bok vil det stå at de døde i Kristus. Er dette gode nyheter eller ikke?

Saul av Tarsus var en ond mann med mye blod på sine hender. Apg 26:9-11: Jeg mente selv en gang at det var en plikt av all kraft å bekjempe nasareeren Jesu navn. 10 Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. 11 Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet.

Hans synd var stor, i ham selv var han fordømt. Men han mottok Jesus på veien mot Damaskus, ble omvendt og døpt. Apg 22:16: Hvorfor nøler du? Kom og la deg døpe og få dine synder vasket bort, idet du påkaller hans navn.» Gjennom omvendelse, tilståelse av sine synder og dåp til et nytt liv er Saul av Tarsus, senere kjent som apostelen Paulus, tilgitt for sine synder. Når han står i dommen vil hans bøker bli åpnet og hans liv vil vitne om at han ble en genuin kristen, at han døde i troen på Kristus. Han vil fortsatt stå i livets bok.

Det vil bli en fantastisk dag, den dagen når Jesus kommer tilbake. Jeg vil være tilstede når Stefanus møter Saul av Tarsus. Det siste Stefanus opplevde var at Saul stod og ropte at de skulle stene ham. Så når Stefanus ser Saul, undrer han seg og må spørre om dette er Saul av Tarsus. Saul svarer i ydmykhet, at ja han ble også frelst takket være Jesus nåde og rettferdighet.

Det er ingen synd så stor at den ikke kan bli tilgitt. Om vi vender oss til Gud, i omvendelse, tilstår våre synder, blir døpt til et nytt liv i Jesus, hater synd og elsker frelseren, vil all synd bli fjernet fra selv den verste synder og vårt navn vil stå i livets bok for alltid.

 

Artikkelen er et sammendrag og en oversettelse av Stephen Bohrs tale «The hour of God´s judgment».