Åp 14:7 Å ære Gud er det andre imperativ evangeliet krever av oss. Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!»

Å kreve at vi mennesker skal gi Gud ære er noe spesielt, i og med at vi ikke har noe ære å gi. Se Rom 3:23 …for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Hvordan kan vi gi Gud ære når vi ikke har noen ære å gi? Før vi kan svare på dette spørsmålet må vi svare på et annet: Hva er Guds ære? Guds ære er bokstavelig talt som en rasende ild. 2Mos 24:15-17 Så steg Moses opp på fjellet. Da la skyen seg tett omkring toppen, 16 og Herrens herlighet senket seg ned på Sinai-fjellet. Skyen skjulte fjellet i seks dager. Den sjuende dagen ropte Herren på Moses fra skyen. 17 For israelittene var Herrens herlighet å se til som en fortærende ild på fjelltoppen.

Dette er imidlertid ikke den ære som den første engels budskap viser til. Den utstrålende fortærende ilden og lyset er Guds «utvendige» uttrykk for hans indre karakter. Hva det første engelsk budskap referer til er Guds åndelige ære som er uttrykt i hans kjærlighet. For å få en bedre forståelse av hva Guds ære er skal vi se litt nærmere på Moses.

Moses var en illustrasjon av Jesus
5Mos 18:18 Av deres landsmenn vil jeg la det fremstå en profet som deg iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Gud lover her at han skal reise opp en profet som Moses og vi skal etterhvert få se at denne profeten er ingen andre enn Jesus.

Moses ber om å få se Guds herlighet. 2Mos 33:18-19 «La meg da få se din herlighet!» sa Moses. Han svarte: «Jeg vil gå forbi deg i all min godhet og rope ut for deg mitt navn, Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Her ser vi at Gud ikke legger vekt på ilden og lyset, men heller sin «interne» ære eller herlighet. Han vil vise sin godhet for Moses.

2Mos 34:5-7 Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham. Og han ropte Herrens navn.  6 Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte: «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet!  7 Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd; han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd.» Når Moses ber om å få se Guds herlighet viser Gud sin karater; barmhjertig, nådig, langmodig, rik på miskunn og sannet. I tillegg er han en rettferdig Gud som dømmer og ikke lar den skyldige gå fri.

Guds ære og herlighet er sett i Hans skaperverk og frelse. Sal 19:2 Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om hans henders verk. Sal 79:9 Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser, så ditt navn kan bli æret. For ditt navns skyld, fri oss ut og tilgi våre synder! Gud elsker å frelse fortapte syndere, frelsen er en del av hans karakter, en del av hans ære og herlighet. Hva skjer så videre med Moses når han opplever Guds ære på Sinai fjellet? Moses ansikt lyste av Guds herlighet. 2Mos 34:29 Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet med de to lovtavlene i hånden. Da han kom ned, lyste det av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham; men selv visste han det ikke.

Fordi Moses hadde vært sammen med Gud, hadde Guds ære smittet over på ham. De rundt Moses kunne se dette i form av at hans ansikt lyste. Men Guds ære hadde ikke bare forårsaket hans ansikt å lyse opp. 3Mos 12:3 Men Moses var en meget ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden. Med all den tid Moses hadde tilbrakt med Gud hadde Guds ære smittet så mye over på Moses at Moses var regnet som det mest ydmyke mennesket på jorden. Han reflekterte Guds ære og karakter.

I den engelsek King James oversettelsen blir Moses beskrevet som «meek» (ydmyk). Det World Book Dictionary: å være «meek» betyr: Ikke lett sint, mild, tålmodig, overbærende, forsiktig, føyelig, underdanig, høflig, medfølende, ydmyk, barmhjertig. Den guddommelige nåde av selvbeherskelse i møte med ondsinnet kritikk. Er dette en beskrivelse av Moses? Ja helt klart. Men var han like ydmyk hele sitt liv og spesielt i sine først førti år? Helt klart ikke.

Før Moses var sammen med Gud hadde han et voldsomt temperament. 2Mos 2:11-12 En tid etter, da Moses var blitt voksen, gikk han en gang ut til frendene sine og så hvordan de trellet og slet. Der fikk han se en egypter som slo en hebreer, en av frendene hans. 12 Moses så seg om til alle kanter, og da han ikke fikk øye på noen, slo han egypteren i hjel og gravde ham ned i sanden.

Han hadde assimilert ideene og holdningene fra hans miljø blant kongelige i Egypt og reflekterte således dere ideer. Livet til Moses ble delt inn i tre førtiår. De første førti var i Egypt. De andre førti stelte han Jethro `s sauer. De tredje førti stelte han Gud `s sauer i ørkenen. Han mistet aldri hodet og var villig til å gi sitt liv for sitt folk. Han utøvde perfekt kontroll og utviste Jesu tålmodighet. Faktisk, Jesus saktmodighet smittet over på Moses og dette var herligheten på hans ansikt som vi blir fortalt i 2 Kor 3. Slik ble det fordi Moses tilbrakte tid sammen med Gud. Moses ble transformert fra å være en morder i Egypt til verdens mest ydmyke mann, takket være hans samvær med Gud. Men, som tidligere nevnt Moses var en illustrasjon, en skygge på en større enn ham. En som skulle komme i framtiden.

En større enn Moses: Faderens herlighet.
Vi skuet hans herlighet: nåde og sannhet er hans herlighet. Joh 1:14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Her ser vi nåde og sannhet som en del av Guds herlighet. Jesus åpenbarte Faderens herlighet. Hvordan vet vi at Jesus åpenbarte sin Far? Se Joh 1:18 Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Jesus var i Faderens favn, i en intim nærhet. Bare han kunne åpenbare Faderen og når vi ser Jesus herlighet ser vi Faderens herlighet. Jesus søkte å bringe ære til sin Far. Ikke til seg selv. Joh 7:18 Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for ham som har sendt ham, taler sant, og det er ikke urett i ham.

Som Moses brukte tid sammen med Jesus og reflekterte Jesus herlighet, brukte Jesus tid sammen med sin Far og reflekterte Hans herlighet. Faderens karakter var vist gjennom Jesus liv og herliggjorde Ham. Matt 14:23 Da han hadde gjort dette, gikk han opp i fjellet så han kunne være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Mark 1:35 Tidlig neste morgen, mens det ennå var helt mørkt, stod han opp og gikk ut til et ensomt sted og bad der. Da Jesus kom tilbake fra fellesskap med sin Far så de herligheten av Hans Far på Jesu ansikt. 2Kor 4:6 For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.

Han som har sett Meg har sett Faderen. Joh 14:8-11 Da sier Filip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.»  9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Jesus åpenbarte Faderen via sine gode gjerninger. Hans mirakler er Guds ære. Joh 2:11 Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham.

Lazarus oppstandelse var Hans ære. Joh 11:4, 40  Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen betyr ikke døden. Den er til Guds ære; den skal vise Guds Sønns herlighet.» Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?»

Han helbredet de syke fordi Gud var med Ham. Apg 10:38 …nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.

Når Han åpenbarte Guds herlighet, æret menneskene Ham. Luk 13:13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud.

Luk 17:15-16 Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han priste Gud høylytt, 16 kastet seg ned for Jesu føtter og takket ham.

Luk 18:43 Straks kunne han se, og han gav seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

Luk 7:13-16 Da Herren fikk se enken, ble han fylt av medlidenhet med henne og sa: «Gråt ikke!» 14 Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den, stanset, og han sa: «Unge mann, jeg sier deg: Stå opp!» 15 Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus gav ham til hans mor. 16 Alle ble da grepet av ærefrykt, og de priste Gud.

På slutten av sitt liv sa Jesus til sin Fader: Jeg har åpenbart Din herlighet. Joh 17:4, 22, 23 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Her ser vi at Jesus har videreformidlet den herlighet han har mottatt fra Faderen til menneskeheten slik at vi kan være ett med dem. Gud gir oss av sin herlighet slik at også vi, slik Jesus, skal kunne reflektere Hans herlighet i den verden vi lever i.

Hans ære var Hans død. I døden viste Han sin kjærlighet for menneskene og samtidig konsekvensen av synd. Jon 12:23-24 Jesus svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

Vi har snakket om Moses og hvordan han reflekterte Guds herlighet og karakter. Vi har snakket om Jesus og hvordan han reflekterte Faderens herlighet og karakter. Begge to kunne gjøre dette fordi de hadde et intimt og nært forhold til Gud. Hva så med oss? Den første engels budskap krever av oss at vi skal ære Gud.

Jesus er det opprinnelige lyset fra solen, ikke bokstavelig talt, men i et åndelig perspektiv. Joh 8:12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»

Vi er skal reflektere Hans lys: Vi er verdens lys.
Hvordan kan vi være verdens lys når vi nettopp har lest at Jesus er verdens lys? La oss se på en illustrasjon. Om dagen skinner solen og gir alle lys. Om natten gleder vi oss over måneskinn. Lyset fra månen ville ikke vært der om ikke solen skinner. Månen reflekterer lyset fra solen. Slik vil det være med oss også. Så lenge vi holder oss i kontakt med Jesus vil Hans lys og karakter bli reflektert via oss til verden. Matt 5:14-16 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Og når en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. 16 Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen! Som vi ser vil vårt lys gjennom gode gjerninger føre til at Gud æres. Legg merke til at det er ikke personen som gjør de gode gjerningene som skal æres, men Gud.

1Pet 2:11-12 Jeg ber dere, mine kjære, som nå er utlendinger og fremmede: Sky alle sanselige lyster, som er i kamp mot sjelen. 12 Lev rett og godt blant hedningene! De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer.

Gud er herliggjort når vi bærer mye frukt. Joh 15:8 Når dere bærer mye frukt, blir min Far forherliget, og da er dere mine disipler. Hva er denne frukten? Frukten er vår karakter. Se Gal 5:22-24 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. 24 De som hører Kristus til, har korsfestet sin onde natur med dens lidenskaper og lyster.

Alle martyrene æret Gud ved sin død, de gav alt for Gud. Når mennesker rundt dem så at de var villig til å dø for sin tro var det mange som ble så grepet at de mente en slik sak var det verdt å leve for. Peter æret Gud med sin død. Joh 21:18-19 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.

Det vil bli en siste åpenbaring av Guds herlighet. Åp 18:1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Betyr dette at en engel vil lyse opp himmelen med sin makt? Nei, engler er representert av mennesker. Det betyr at i den siste tiden vil gudfryktige mennesker fylle jorden med Guds herlighet, med Hans karakter. Mennesker rundt dem vil ikke bare se på dem og tenke hvilke flotte personer de er, disse kristne. Nei, de vil se på dem og skjønne at de representerer Gud og ære Ham, ikke menneskene.

Legg merke til at Guds herlighet er Hans karakter. Jes 58:6-8 Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, 7 at du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. 8 Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.

Hva betyr det da å gi ære til Gud? Å gi ære til Gud betyr å reflektere Hans karakter til verden vi lever i slik at andre kan se Hans herlighet i oss og ære Ham. Dette betyr at den generasjonen som får den første engels budskap skal åpenbare alle sider av Guds karakter, fordi de er i et intimt forhold til Jesus. La oss se på en annen dimensjon av hvordan vi kan ære Gud. Betyr det noe hva vi spiser og drikker i vårt søk etter å ære Gud? Se 1Kor 6:19-20 Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv: 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære!

1Kor 10:31 Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! Har vår helse noen betydning for hvordan vi behandler andre mennesker? Får vi ikke kaffe og røyk før frokost blir vi gretne. Påvirker det måten vi behandler andre på? Helt klart. Når vi er påvirket av alkohol eller eller andre rusmidler, påvirker det måten vi behandler de rundt oss på? Helt klart. Når vi overspiser og spiser forbudt mat, sløves vi. Kropp og sinn henger sammen. Vi bør sørge for at kroppen får best mulig føde slik at sinnet og hjernen er skarp. Med hjernen kommuniserer vi med Gud, og Gud vil at vi skal ha en hjerne som fungerer optimalt.

Rom 12:1-2 Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

2Kor 3:18 Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd. Jo mer tid vi tilbringer sammen med Jesus jo mer vil vi reflektere Hans karakter.

Kommentar på dette verset fra boken «Sons and Daughters og God»: Av å iakta Kristus, ved å snakke om ham, ved å iakta hans elskverdige karakter blir vi endret. Endret fra herlighet til herlighet. Og hva er ære? Karakter -og han blir endret fra karakter til karakter. Dermed ser vi at det er et verk av resnselse som foregår ved å iakta Jesus. ” Når vi ser på vold, sex, banning, fusk og løgn, blir vi forvandlet til likhet av disse tingene. Fysisk er vi hva vi spiser gjennom vår munn. Åndelig er vi hva vi spiser gjennom våre ører og øyne.

 

Denne artikkelen er en oversettelse og sammendrag av Stephen Bohrs tale “How to glorify God”