I denne presentasjonen ser Stephen Bohr på det evige evangeliet som det blir presentert i Åpenbaringsboken 14:6. Han trekker fram forskjellige perspektiver:
1. Opprinnelsen til evangeliet.
2. Annonseringen av evangeliet.
3. Evangeliets praksis i det gamle testamentet.
4. Oppfyllelsen av evangeliet.
5. Evangeliets frukt
6. Feiringen av evangeliet.

Hvorfor er det benevnt «evige»?

For å finne svaret må vi tilbake til begynnelsen på menneskets historie, til skapelsen av Adam og Eva og deres fall i synd.  De var begge skapt hellige, uskyldige og rettferdiggjort.  I første Mosebok 2:25 kan vi lese at de begge var nakne men de skammet seg ikke.  Etter at Adam og Eva hadde falt i synd ser de sin egen nakenhet og prøver å dekke seg til (1Mos 3:7).  De er ikke lenger hellige, uskyldige og rettferdiggjort.  De har mistet uskylden i det de har vært ulydige og stod tilbake naken.  Opplevelsen og kunnskapen om deres nakenhet representerer ulydighet, skam og urett og evig død.  I følge apostelen Paulus er døden den ultimate nakenheten (2Kor 5:2-4).

Loven krever et perfekt liv.  I motsatt fall må du dø.  For den lønn som synden gir, er døden,… (Rom 6:23).  Adam og Eva skulle ha møtt døden der og da samme dagen som de falt i synd.
 …men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. (1 Mos 2:17).  Hvorfor døde de ikke den samme dagen?

Adam og Eva døde ikke den samme dagen på grunn av en plan som hadde blitt lagt i fortidens evighet.  Planen omhandlet to konkrete punkt: 1) Valget av et perfekt lam og 2) at lammet skulle ofres til døden for menneskets synd. Dette var på ingen måte en akutt plan som ble satt i sving i siste liten.  Dette var en plan som var satt opp lenge før mennesket eksisterte i tilfelle de skulle falle i synd.

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; 19 det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. 20 Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.(1Pet 1:18-20).

Dette er grunnen til at evangeliet kalles det evige evangelium; fordi frelsesplanen var planlagt før verden var skapt og Kristus hadde tatt på seg oppdraget som syndeoffer om menneskene skulle falle i synd.

Evangeliets plan annonsert
Da blev begges øyne åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet (1Mos 3:7).  Adam og Eva hadde gått fra å være hellige, uskyldige og rettferdiggjort til nakenhet, ulydighet, skam og den visse død.  De prøvde å dekke seg til med fikenblader men disse kunne ikke dekke til deres åndelige nakenhet. De følte seg fremdeles naken da Gud kom og lette etter dem. For å kunne leve videre måtte de på nytt bli ikledd rettferdighet, men hvordan?

I 1Mos 3:15 blir frelsesplanen for første gang lagt fram: Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. Fremgangsmåten finner vi i 1Mos 3:21:  Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med.  For å kunne lage kjortler av skinn, måtte Gud ha tilgang på skinn.  Den samme dagen som Adam og Eva syndet ble et lytefritt lam ofret til døde for menneskenes synd.  Den første opplevelse av død i denne verden var konsekvensen av ulydighet.  Et bilde på at Kristi død for menneskene og at hans rettferdighet, vil dekke over våre synder og gjøre oss rettferdige.

Evangeliets plan bebudet
Gud etablerte offersystemet som en bebudet tjeneste om det som senere skulle komme gjennom Kristi endelige offer.  Det er to hovedpunkter som det er viktig å trekke fram i denne sammenheng.  Det ene er at presten som skulle gjennomføre offertjenesten måtte være en person uten fysiske skader eller lyter.  Han måtte ha en perfekt kropp.  Det andre punktet er at dyret som skulle ofres også måtte være fysisk perfekt.  Dette kan vi se av versene nedenfor.

3Mos 21:17-21   Tal til Aron og si: Ingen av din ætt, enten nu eller i kommende tider, som har noe lyte, skal trede nær for å bære frem sin Guds mat. 18 Ingen som har noe lyte, skal trede nær, ingen som er blind eller halt eller har noe ansiktslyte eller et lem som er for stort, 19 ingen som har brukket fot eller hånd, 20 eller som er pukkelrygget eller dverg eller har en hvit flekk på øyet eller har skabb eller noe annet utslett, eller hvis stener er knust. 21 Ingen av Arons, prestens, ætt, som har noe lyte, skal trede nær for å bære frem Herrens ildoffer; han har et lyte, han skal ikke trede nær for å bære frem sin Guds mat.

3Mos 22:20-22   Noe som det er lyte på, må I ikke ofre; for da har Herren ikke velbehag i eder. 21 Og når nogen vil ofre Herren et takkoffer av storfeet eller av småfeet, enten for å oppfylle et løfte eller for å gi et frivillig offer, da skal det være uten lyte, for at Herren kan ha velbehag i det; der skal aldeles ikke være noe lyte på det. 22 Dyr som er blinde eller benbrutt eller lemlestet, eller som har verkesår eller skabb eller annet utslett, skal I ikke ofre til Herren, og I skal ikke legge ildoffer av dem på alteret for Herren.

Hvorfor var dette nødvendig?  Det hele handler om den bebudede tjenesten som Kristus skulle gjennomføre.  Han representerer presten uten lyte, og er selv lammet uten lyte.

Ingen ble imidlertid frelst på grunn av ofrene.  De ble frelst fordi de hadde troen på Kristi komme som prest og offerlam.   …for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder (Hebr 10:4).  Den gang ble de frelst på bakgrunn av et løfte om Kristus.  Nå er vi frelst ved å se tilbake på oppfyllelsen av dette løftet.  Alle er vi således frelst i Kristus død.

Evangeliets gave
Jesus gir oss evangeliets gave ved at han lever et rettferdig liv, ved å være et lytefritt lam, ved å ofre seg selv i en død som vi alle skulle dø.  Ved sitt liv og død vevde Jesus en kappe av rettferdighet for oss alle.  Den perfekte gave som dekker over vår urettferdighet og gjør oss til Guds barn.

Hebr 4:15   For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd.

Hebr 7:26   For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene…

1Pet 1:18-19   …for I vet at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra eders dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, 19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,…

Sitt liv og død han har tilbudt hele verden
Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens (1Joh 2:2).

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh 3:16).

Vi fór alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham (Jes 53:6).

Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. 14 Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om (Gal 3:13-14).

Det er ingen tvil om at Jesus levde og døde for hele menneskeheten.  Jesus levde det syndefrie livet vi skulle leve og døde skammens død vi skulle dø.  Gjennom sitt syndefri liv vevde han en kappe av rettferdighet som et tilbud til menneskene for at vi skal kunne dekke over våre synder og være rettferdige i Kristus.  Betyr det at alle blir frelst? Nei.  Alle blir ikke automatisk frelst.  Som det nevnes i Joh 3,16 ble Jesus ofret for hele verden, men i siste delen av verset nevnes det at det er kun de som tror på Ham som vil bli frelst. For å bli frelst må vi akseptere og motta den gaven frelsen er.

Krev evangeliets gave
Rom 6:23   …men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.  En gave.  Hvor mye koster det å motta en gave?  Gaven har en kostnad for giveren, men mottakeren får den gratis.  La oss illustrere dette.  En veldig rik mann ønsker å betale ut gjelden til alle menneskene på jorden.  Det være seg huslån, billån, studielån, kredittkortgjeld med mer.  Han setter inn nok penger i banken sin til at alle i hele verden skall få betalt gjelden sin.  Dette er en fri gave, ikke noe lureri, nesten for godt til å være sant.  Det eneste han krever er at de som har gjeld kommer til banken og tar ut det de trenger for å betale gjelden sin.  Hvem vil få betalt gjelden sin?  De som kommer til banken og krever sin gave.  De som ikke kommer vil ikke få betalt gjelden sin og har gjort et valg som avviser den gaven som er tilbudt dem.  Hva må vi gjøre for å ta imot Kristi gave?   Å ta imot Kristi nådegave betyr at vi må;
•    Vende om fra det gamle syndige livet.
•    Bekjenne våre synder.
•    Tro på Jesus og ha tillit til ham, at han kan tilgi oss og gi oss et nytt liv.
•    Å bli døpt til Kristus og motta hans kappe av rettferdighet som dekker til vår nakenhet og skam.

Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave (Apg 2:38).

Våre fedres Gud oppreiste Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. 31 Ham har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som frelser og høvding, for å gi Israel omvendelse og syndstilgivelse (Apg 5:30-31).

Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn (Apg 10:43).

Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem (Heb 7:25).

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett (1Joh 1:9).

For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus (Gal 3:26-27).

Evangeliets frukt
Hva betyr evangeliets frukt?  Når vi som kristne er virkelig omvendt fra vårt syndige liv, har virkelig bekjent våre synder, virkelig tror på Jesus og overlater oss i Hans makt og lar vårt gamle jeg bli begravd med Jesus i dåpen, gjenoppstår vi til et nytt liv.  Vi snakker på en annen måte, vi spiser annerledes, vi bruker tiden forskjellig, vi ser på andre ting på TVn, vi hører  på andre ting, vi bruker våre penger annerledes og vi behandler menneskene rundt oss annerledes.  Vi er blitt endret, men det er ikke endringene som frelser oss.  Endringen er frukten av en sann omvendelse.  Jesus sa at de som er knyttet til Ham vil bære mye frukt.  Så stilles det noen krav til oss etter omvendelsen?  Helt klart.  I den første engelsk budskap i Åpenbaringsboken 14:7 trekkes det fram tre imperativer;
•    Du skal frykte Gud.
•    Gi Ham ære.
•    Tilbe Ham.
Dette er helt klare krav som stilles av den første engelen.  Alle med sann omvendelse verden rundt vil frykte Gud, de vil gi Ham all ære og vil tilbe Ham.  Jesus med sitt evangelium gir oss ikke bare en fantastisk gave, han stiller også krav til oss.

Hva skjer med oss når vi har vært igjennom en sann omvendelse?  I det nye livet som Guds barn og under hans undervisning vil vi vokse opp til å bli modne menn og kvinner i Kristus. I denne prosessen må vi ha tillit til at Kristus kan endre våre liv.  Vi skal se i teksten nedenfor at nåden oppdrar oss til et nytt liv.

Tit 2:11-14   For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. 12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten. 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

Ef 2:8-10   For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,  9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.  10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem. Så skal vi som nyomvendte produsere gode gjerninger?  Ja, men ikke for frelse men som en kjærlig respons til den kjærligheten Kristus har vist oss med sitt offer.

Jak 2:14-24  Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen, 16 og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hva nytter det? 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.

Er det en motsetning mellom Paulus og Jakobs syn på frelsen?  Nei, ikke i det hele tatt.  Paulus beskriver hvordan vi blir frelst i tro og ikke i gjerning, mens Jakob beskriver hva som skjer med oss når vi tror. Gjerningene beviser vår tro. Det finnes ikke noe tro uten gjerninger, det er umulig.  Tro og gjerninger går hånd i hånd.

Feire evangeliet
Åp 7:9-12   Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunde telle, av alle ætter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender; 10 og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet! 11 Og alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt åsyn og tilbad Gud og sa: 12 Amen! Velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Luk 15:4-7   Hvilket menneske iblant eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater ikke de ni og nitti i ørkenen og går efter det han har mistet, til han finner det?  5 Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldrer med glede,  6 og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem: Gled eder med mig, for jeg har funnet mitt får som jeg hadde mistet!  7 Jeg sier eder: Således skal det være glede i himmelen over én synder som omvender sig, mere enn over ni og nitti rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

Artikkelen er en oversettelse og oppsumering av prekenen til  Stephen Bohr, «What is the everlasting gospel?».